Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.    Εισαγωγή

Η προστασία δεδομένων είναι πολύ σημαντική για μας. Σεβόμαστε την προσωπική ζωή σας. Γι’ αυτό θα σας πληροφορήσουμε παρακάτω για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στα πλαίσια των διαδικτυακών εφαρμογών και τις εσωτερικές δραστηριότητες επεξεργασίας που διαθέτει ο Όμιλος EDUCATIVA (με τον όμιλο εννοούνται όλες οι ακόλουθες συνδεδεμένες οντότητες: EDUCATIVA SRL, Ίδρυμα Ομίλου EDUCATIVA, Reviro HR SRL, Asociatia Reviro, Universalio Consultanta SRL, Universalio EDU-Advising SRL, Universalio Consiliere Educationala SRL, FINS IFN SA, EDISON, EDUCATIVA Group Ltd.). Τα ιδρύματά μας στον όμιλο EDUCATIVA ευθύνονται για την τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), με την Αγγλική συντόμευση GDPR ή την Ελληνική ΓΚΠΔ).

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιγράφει τις πρακτικές μας για την επεξεργασία (δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη συλλογή, χρήση και πιθανή μεταβίβαση) των δεδομένων που παρέχονται άμεσα στην EDUCATIVA, καθώς και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουν οι οντότητες του ομίλου από δημόσιες πηγές για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων μας:

 • Εκπαιδευτικές συμβουλές για σπουδές (διεθνείς ή εθνικές)
 • Επαγγελματικές συμβουλές/για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη,
 • Πρόσβαση σε πληροφοριακές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις,
 • Υπηρεσίες εύρεσης και τοποθέτησης προσωπικού ή
 • Προϊόντα δανεισμού και χρηματοδότησης για σπουδές.

Οι πρακτικές μας για την προστασία δεδομένων είναι σύμφωνες με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την privind προστασία δεδομένων αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο οι όροι που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων δεν είναι παραδεκτοί για σας, μπορείτε να μας πληροφορήσετε για την αντίρρησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. ([email protected])

2.    Ορισμοί

2.1 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα που αφορούν εσάς προσωπικά. Αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτότητας και προσωπικά χαρακτηριστικά (επώνυμο, όνομα, προσωπικός κωδικός, υπηκοότητα, κατηγορία απασχόλησης, διεύθυνση κατοικίας, τάξη/έτος σπουδών, αριθμός τηλεφώνου κλπ.), ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτότητας (στοιχεία αναγνώρισης για διάφορες εφαρμογές, διεύθυνση IP, skype id, id facebook κλπ.), λεπτομέρειες για βαθμούς, προσόντα ή εξετάσεις που είχατε προηγουμένως (βαθμός απόλυσης λυκείου, βαθμός πτυχίου, αποτελέσματα εξέτασης γλώσσας κλπ.), πληροφορίες για το εκπαιδευτικό ιστορικό (στοιχεία ιδρυμάτων που αποφοιτήσατε) ή επαγγελματικό (στοιχεία επαγγελματικού ιστορικού), δεδομένα για τα μέλη οικογένειας (πληροφορίες για τους γονείς ή κηδεμόνες που υποστηρίζουν ή και προβάλλουν συστάσεις) που χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες στις τοποθεσίες μας, μέσω των τηλεφωνικών υπηρεσιών υποστήριξης στο call-center ή αντίστοιχα στα ηλεκτρονικά μας μέσα (κοινωνικά μέσα όπως Facebook, Twitter αλλά ιδιαίτερα μέσω των ιστοτόπων www.educativa.ro, www.admitereonline.ro, www.edmerica.ro, www.edmundo.ro, www.edmun.do, www.hellofins.com, www.iuf.gr, www.maestrum.ro, www.optiuni.ro, www.reviro.ro, www.riuf.ro, www.ro-win.ro, www.superteach.ro, www.universalio.ro, www.universiday.ro, ή κάθε άλλος ιστότοπος που κατέχει μια οντότητα του ομίλου).

2.2 Όγκος παρεχόμενων υπηρεσιών

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τον όγκο των υπηρεσιών που παρέχουμε, βάσει των υφιστάμενων λύσεων που σας διαθέτουμε: συστήματα διαχείρισης σχέσης (CRM/ERP), συστήματα τύπου call-center, ηλεκτρονικά συστήματα συλλογής πληροφοριών που παρέχουν τρίτοι, συστήματα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλλά ιδιαίτερα μέσω των ιστόχωρων με διαδικτυακά συστήματα καταχώρησης, εγγραφής, επικοινωνίας.

2.2.1 Βασικές υπηρεσίες

Η βασική υπηρεσία παρέχεται μέσω των συστημάτων διαχείρισης της σχέσης με τον υποψήφιο/αιτούντα ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν, της αίτησης παροχής συμβουλών ή χρηματοδότησης στον εκπαιδευτικό χώρο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας σε μαθητές κάτω των 16 ετών, η διαδικασία και οι δραστηριότητες θα διεξάγονται μόνο έχοντας τη συναίνεση του γονέα/ κηδεμόνα και τα δεδομένα τους θα επεξεργάζονται αναλόγως. Κάθε πληροφορία που συλλέγεται για σας χρησιμοποιείται αυστηρά για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε, σύμφωνα με την εντολή που δόθηκε ή και τις συμβάσεις που υπογράφηκαν – όπου είναι η περίπτωση. Ο όμιλός μας κατέχει και άλλα εσωτερικά επιχειρησιακά συστήματα για την κάλυψη των απαιτήσεων και την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για τη διεξαγωγή των υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση, μέσω των οποίων περνάμε τις συλλεγόμενες υπηρεσίες για να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες για το αίτημα που λάβαμε.

2.2.2 Λογαριασμός χρήστη ιστού

Από τη στιγμή που γίνεται η εγγραφή του λογαριασμού χρήστη (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο) στην εφαρμογή στους ιστόχωρους και διαβιβαστούν τα στοιχεία πρόσβασης για το λογαριασμό αυτό, η EDUCATIVA επεξεργάζεται τα δεδομένα για την επικοινωνία της ομάδας μας, για το σκοπό που ζητήσατε ρητά.

3.    Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της χρήσης των παρεχόμενων εφαρμογών

Στα πλαίσια της χρήσης των δύο εφαρμογών, μας παρέχεται για σκοπό της εγγραφής και μέσω αυτής, για την παροχή των βασικών υπηρεσιών μας, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • στοιχεία ταυτότητας και προσωπικά χαρακτηριστικά (επώνυμο, όνομα, προσωπικός κωδικός, υπηκοότητα, κατηγορία απασχόλησης, διεύθυνση κατοικίας, τάξη/έτος σπουδών, αριθμός τηλεφώνου κλπ.)
 • ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτότητας (στοιχεία αναγνώρισης για διάφορες εφαρμογές, διεύθυνση IP, skype id, id facebook κλπ.),
 • λεπτομέρειες για βαθμούς, προσόντα ή εξετάσεις που είχατε προηγουμένως (βαθμός απόλυσης λυκείου, βαθμός πτυχίου, αποτελέσματα εξέτασης γλώσσας κλπ.),
 • πληροφορίες για το εκπαιδευτικό ιστορικό (στοιχεία ιδρυμάτων που αποφοιτήσατε)
 • επαγγελματικό ιστορικό (στοιχεία επαγγελματικού ιστορικού),
 • δεδομένα για τα μέλη οικογένειας (πληροφορίες για τους γονείς ή κηδεμόνες που υποστηρίζουν ή και προβάλλουν συστάσεις ή γονείς/ κηδεμόνες που πρέπει να εγκρίνουν τη ρητή και διαφανή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων των παιδιών τους),
 • ηχογράφηση, εάν η συνομιλία με το τηλεφωνικό κέντρο ηχογραφείται
 • δεδομένα εικόνας, σε περίπτωση που δημιουργηθεί βίντεο ή φωτογραφικό υλικό στις οργανωμένες εκδηλώσεις (εκτός κι αν δεν δίνεται τη ρητή συγκατάθεσή σας την ώρα της εγγραφής σας στον ιστότοπο της εκδήλωσης, ώστε η φωτογραφία σας να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, έχετε την υποχρέωση να φοράτε ειδικό καρτελάκι που χορηγούνται από τους διοργανωτές από την αρχή της εκδήλωσης, σαν ένδειξη αναγνώρισης)
 • και τα δεδομένα συλλέγονται ανάλογα με το είδος της αίτησης, εφόσον δεν είναι απαραίτητες όλες οι κατηγορίες.

Τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των πράξεων που ζητάτε, σύμφωνα με τη Ρουμανική νομοθεσία, και όπως ζητούν οι εμπλεκόμενοι συνεργάτες, πανεπιστήμια ή εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρουμανίας ή του εξωτερικού (στην περίπτωση παροχής συμβουλών για εγγραφή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτά και μόνο στην περίπτωση που η μεταβίβαση αυτή έχει αναφερθεί ρητά στις οδηγίες).

Ως πελάτης/υποψήφιος/συμμετέχων/αιτών εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών υπηρεσιών, οικονομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού έχετε την επιλογή να ζητήσετε να τροποποιηθούν, με διαβίβαση προς την ομάδα συμβούλων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί.

Η EDUCATIVA δε ζητά και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις ειδικές κατηγορίες, αλλά μόνο απαραίτητα και σχετικά μη ευαίσθητα δεδομένα, εκτός αν είναι απαραίτητο από νομική άποψη να πράξει έτσι σε μεταγενέστερη φάση. Τα δεδομένα που θεωρούνται ευαίσθητα/ειδικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, ιδιότητα μέλους σωματείων, υγεία, σεξουαλικές προτιμήσεις ή ποινικό μητρώο. Η αποτυχία έγκρισης του αιτήματος που στέλνεται στον γονέα μέσα σε 30 μέρες οδηγεί σε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του μαθητή/ παιδιού.

Η EDUCATIVA επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν φτάσει στην ηλικία 16 ετών, συλλέγοντας έτσι δεδομένα από παιδιά/ανήλικα (μαθητές), αλλά στην περίπτωση αυτή απαιτείται να επιβεβαιωθεί η παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών από γονέα/κηδεμόνα τους.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται για σας δε μεταβιβάζονται σε συνεργάτες ή αντίκλητους μας, και τα αιτήματά που κάνετε μεταβιβάζονται χωρίς να συνοδεύονται από δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η εξαίρεση είναι οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα οποία αναφέρεται εξ αρχής η υποχρέωση των οντοτήτων του ομίλου EDUCATIVA να μεταφέρουν αυτά τα δεδομένα ή στην περίπτωση που ζητάτε ρητά τη μεταφορά αυτών των δεδομένων από μας στο τελικό ίδρυμα. Σε περίπτωση συμμετοχής στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Educativa, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σας και στους εκθέτες μόνο εφόσον εγγραφείτε απευθείας και δώσετε την έγκρισή σας για αυτό.

4. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ/διαφήμισης

Με τη δήλωση συναίνεσής σας για τη λήψη πληροφοριών και δημοσιευμάτων, επιθυμούμε να σας πληροφορούμε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους διαγωνισμούς, τις δημοσκοπήσεις και τις προωθητικές ενέργειες. Τα δεδομένα που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση σε ειδική κατηγορία, περιοχή ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι πληροφορίες που παρέχουμε να είναι σχετικές και χρήσιμες για το αίτημά σας.

Αν έχετε επιλέξει ειδοποίηση μέσω ταχυδρομείου, θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση.

Αν έχετε επιλέξει ειδοποίηση μέσω email, θα επεξεργαζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η οποία έχει ελεγχθεί προηγουμένως.

Όταν επιλέγετε να λάβετε ειδοποιήσεις στο κινητό σας τηλέφωνο, θα επεξεργαζόμαστε τον αριθμό κινητού σας.

5. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έρευνα αγοράς

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα σας θα ανωνυμοποιηθούν, και θα τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, και δε θα είναι δυνατόν να συνδεθούν με σας σε καμία περίπτωση. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αυτή την επεξεργασία δεδομένων, με επίδραση στο μέλλον, χωρίς να εκθέσετε τους λόγους. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στη δήλωση εμπιστευτικότητα (δείτε παρακάτω).

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων χρησιμεύει στην ευόδωση των σκοπών μας που αναφέρονται στη δήλωση εμπιστευτικότητας, ιδιαίτερα για τη βελτίωση των προσφορών υπηρεσιών που να είναι πιο σχετικές για σας. Σεβόμαστε την προστασία των πελατών μας, πραγματοποιώντας την έρευνα αγοράς με ανώνυμα δεδομένα.

6. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα χρήσης σας και τα δεδομένα που αφορούν τα αιτήματά σας θα διατηρούνται για 5 χρόνια για να εξασφαλίζεται η συνέχεια στην περίπτωση που μετά το τέλος της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου επιθυμείτε να συνεχίσετε ή να κάνετε άλλα αιτήματα μέσω των ομάδων μας. Τα βασικά δεδομένα σας θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

7. Χρήση παρόχων υπηρεσιών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/επεξεργασία δεδομένων σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Η οργάνωσή μας δε χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων σας παρόχους από εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αν προκύψει η ανάγκη να μεταφερθούν πληροφορίες προς πανεπιστήμια ή κάθε είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα από εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η μεταφορά αυτή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο βάσει της ρητής έγκρισής σας (στις περισσότερες περιπτώσεις θα σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε και να ελέγξετε οι ίδιοι τη μεταφορά αυτή). Σε περίπτωση συγκεκριμένων διαδικασιών και δραστηριοτήτων, η Educativa μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ορισμένων (εξουσιοδοτημένων) επεξεργαστών. Εάν και στο βαθμό που δεν έχει καθοριστεί επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις τρίτες χώρες στις οποίες εμπλέκονται οι εξουσιοδοτημένοι, ή εάν η έκθεση βασίζεται σε μία από τις εξαιρέσεις που παρέχονται στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (π.χ.: εκφράστε τη συγκατάθεσή σας, για άσκηση ή υπεράσπιση νομικών καταγγελιών), θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα για να σιγουρευτούμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς σε αυτές τις χώρες, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EU Commission). Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

8. Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ληφθούν από τις ακόλουθες πηγές:

 • άμεσα από σας όταν: ζητάτε εγγραφή/υποβάλλετε αίτηση για εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανεπιστήμιο ή δέχεστε υπηρεσίες συμβουλών στον εκπαιδευτικό χώρο που παρέχουμε ή ζητάτε πληροφορίες ή εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο ή άλλα δημοσιεύματα, στέλνετε ανατροφοδότηση, συμμετέχετε στους διαγωνισμούς που οργανώνουν οι οντότητες του ομίλου EDUCATIVA,
 • με τις δραστηριότητες που διεξάγετε κατά τη διάρκεια της περιόδου που λαμβάνετε τις υπηρεσίες συμβουλών που προσφέρουμε, όπως φωτογραφίες, ιστορικό συζητήσεων μέσω διάφορων καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα, κλπ.),
 • από τρίτους, όπως όταν λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους που ζητούν τη σύστασή σας για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών στον εκπαιδευτικό χώρο (γονείς, κηδεμόνα ή ακόμα και καθηγητές) ή προτείνουν τη συμμετοχή των μαθητών/ παιδιών στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα προγράμματα της Educativa (η εγγραφή γίνεται απευθείας από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο).

9. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι νομικές βάσεις των ενεργειών επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφονται στην παρούσα Ειδοποίηση είναι: (i) εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος ή για ενέργειες πριν τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή συμβουλών στον εκπαιδευτικό χώρο, (ii) τα έννομά μας συμφέροντα ή και η ανάγκη να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί του απόρρητου των δεδομένων και (iii) η συναίνεσή σας.

Τα έννομά συμφέροντά μας ή τρίτου συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις μας να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε διενέξεις, έρευνες των αρχών, επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης, μάρκετινγκ ή δημοσιότητας ή για άλλους νόμιμους σκοπούς που εμπλέκουν τον όμιλο EDUCATIVA.

10. Ασφάλεια των δεδομένων

Για να προλαμβάνουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για να διατηρούμε την ακρίβεια των δεδομένων και να εξασφαλίζουμε τη σωστή χρήση των δεδομένων, υλοποιούμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα φυσικής ασφάλειας, πληροφορικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύουμε αποτελεσματικά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από μη επιθυμητή πρόσβαση σε όσο δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. Εκτός από την ασφάλεια του λειτουργικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα, σε κάποιους χώρους (λογαριασμός πελάτης, φόρμα επικοινωνίας για τον ιστόχωρο) χρησιμοποιούμε τη διαδικασία κρυπτογράφησης. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα μεταφερθούν αργότερα σε κρυπτογραφημένη μορφή, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer) για να προληφθεί η ακατάλληλη χρήση των δεδομένων από τρίτους. Μπορείτε να το δείτε αυτό με το γεγονός ότι στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησής σας εμφανίζεται σύμβολο κλειδωμένου λουκέτου, και η γραμμή διεύθυνσης αρχίζει με «https».  Η ασφάλεια των δεδομένων θα προσαρμόζεται στο εκάστοτε επίπεδο της τέχνης.

11. Δικαιώματά σας

11.1 Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες από μας για τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για σας, καθώς και, μεταξύ άλλων, για την καταγωγή τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους μεταφέρονται αυτά τα δεδομένα και το σκοπό της αποθήκευσης. Για κάθε άλλο αντίγραφο εκτός από το πρώτο μπορεί να χρεωθεί εύλογη διαχειριστική δαπάνη. Αυτό δεν ισχύει για την παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα.

11.2 Δικαίωμα ανάκλησης

Αν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για τη χρήση των δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (όταν περαιωθούν οι υπηρεσίες που συμφωνήσατε), χωρίς να εκθέσετε τους λόγους. Για αυτό αρκεί να μας στείλετε ένα email στη διεύθυνση [email protected].

Επίσης, το δικαίωμα στη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ασκηθεί σε κάποιες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο νόμο, που περιλαμβάνουν: την περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό της επεξεργασίας, την περίπτωση στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων εναντιώνεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν άλλα έννομα συμφέροντα για την επεξεργασία, την περίπτωση στην οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί παράνομα στην επεξεργασία.

11.3 Δικαίωμα διόρθωσης

Στην περίπτωση που τα δεδομένα σας που συλλέγονται από την οργάνωσή μας είναι λανθασμένα, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωσή τους ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με το έργο/την υπηρεσία ενδιαφέροντος για σας ή τον εκπρόσωπο με τον οποίο βρίσκεστε σε επαφή.

11.4 Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να κάνετε την EDUCATIVA να διαγράψει τα δεδομένα σας, και το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί σε κάποιες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο νόμο, που περιλαμβάνουν: την περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό της επεξεργασίας, την περίπτωση στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων εναντιώνεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν άλλα έννομα συμφέροντα για την επεξεργασία, την περίπτωση στην οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί παράνομα στην επεξεργασία.

Η διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, μέσω αιτήματος με τις άνω αναφερόμενες μεθόδους ή χρησιμοποιώντας τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας μας για κάθε έργο/υπηρεσία. Κατά κανόνα, τα δεδομένα σας διαγράφονται αμέσως, αλλά όχι αργότερο από ένα μήνα από την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Αν η διαγραφεί είναι αντίθετη ή η διατήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων που καθορίζονται από νόμο, σύμβαση ή νομοθετικές ή εμπορικές ρυθμίσεις, ή για άλλους λόγους που προβλέπει ο νόμος, είναι δυνατό να μπλοκαριστούν τα δεδομένα σας αντί να διαγραφούν. Αν αυτό ισχύει για το λογαριασμό πελάτη σας, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση από μας. Μετά τη διαγραφή των δεδομένων σας, δεν είναι πλέον δυνατό να λάβετε πληροφορίες.

Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το λογαριασμό χρήστη για 5 χρόνια, ο λογαριασμός θα θεωρείται ανενεργός. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία δεν απαιτείται αποθήκευση βάσει νομοθετικών απαιτήσεων θα διαγραφούν μετά το πέρας της άνω αναφερόμενης προθεσμίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως τα βασικά δεδομένα) που δεν πρέπει να διαγραφούν για κανονιστικούς λόγους θα μπλοκαριστούν για την ασφάλειά σας.

11.5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Αν μας ζητήσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτουμε, αν επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε ή θα κοινοποιήσουμε σε σας ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Αυτό μόνο αν είναι εφικτό από τεχνική άποψη και μόνο για τα δεδομένα που μας εμπιστευτήκατε. Τα δεδομένα που αποκτούμε κατόπιν των υπηρεσιών που παρέχουμε δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία αυτή, και θα υπάρχει ξεχωριστεί συζήτηση.

11.6 Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και στις περιπτώσεις που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία (περιπτώσεις που περιλαμβάνουν την επεξεργασία των δεδομένων για άμεσο μάρκετινγκ), ανά πάσα στιγμή και χωρίς να εκθέσετε τους λόγους σας. Επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι αν αρνηθείτε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, είναι δυνατόν να περιοριστεί ή να είναι αδύνατη η εκτέλεση της σύμβασης για τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν και η διεξαγωγή των προγραμμάτων για πελάτες, οπότε σας παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά το ζήτημα πριν στείλετε τέτοια αιτήματα.

11.7 Εκτεταμένα δικαιώματα για την επεξεργασία των δεδομένων για προσωποποιημένη αξιολόγηση

Εκτός από τα άνω αναφερόμενα δικαιώματα, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων για προσωποποιημένη αξιολόγηση (όπου εφαρμόζεται η δημιουργία προφίλ) έχετε το πρόσθετο δικαίωμα σε ανθρώπινη επέμβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση και το δικαίωμα να εκφράσετε την άποψή σας.

11.8 Επικοινωνία (για τη θέση σε ισχύ των δικαιωμάτων των υποκειμένων)

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου (Str. Coltei, Nr. 8, Sector 3, Βουκουρέστι), οι πληροφορίες που παρέχετε (ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, όνομά σας και αριθμός τηλεφώνου σας, αν είναι η περίπτωση) θα αποθηκευτούν από μας για να απαντήσουμε σε ερωτήματα και για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Διαγράφουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο πλαίσιο αυτό αφού η αποθήκευση δεν είναι πλέον απαραίτητη ή περιορίζουμε την επεξεργασία αν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης σύμφωνα με το νόμο.

12. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής (όπως αναφέρεται στην ενότητα 13 παρακάτω), σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, αν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων.

13. Ερωτήσεις για την προστασία των δεδομένων

Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις σχετικά με κάθε επεξεργασία δεδομένων σε:

Διεύθυνση: Str. Coltei, Nr. 8, Sector 3, Βουκουρέστι.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων : Serban Popa

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: +40.724.215.361